Školske zadruge | JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor

Image

JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor

Školsko zadrugarstvo

Školska 2019/2020. | Školska 2020/2021.

JU POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENA ŠKOLA PRIJEDOR | ŠKOLSKA 2019/2020. GODINA

Naziv zadruge: Triplet fantazija
Odjeljenje: ll-3
Zanimanje: Prehrambeni tehničar
Datum osnivanja zadruge: 06.03.2018

Sjednica je održana 06.03.2018. godine.
Prisutni su bili svi članovi zadruge.
Izabrani odbornici:
Predsjednik:
Ljubica Lukić
Zamjenik predsjednika:
Lujić Elena
Sekretari:
Milica Babić,Minela Mujkanović,Anel Musić
Upravni odbor:
Miloš Slijepac,,Zikret Bačić,Inda Balić,Mina Bektašević
Revizori:
Elma Jakupović,Adrijana Kuseta,Kristina Lajić,Emina Bilal,Tanja Dukić
Zamjenici revizora:
Milijana Stanić,Ivana Ugren
Blagajnici:
Marijana Milinković,Saška Došenović,Nevena Uzelac
Članovi plaćaju članarinu od 3 KM.
Početni kapital iznosi 66 KM.
Uključeni predmeti:
Prehrambena tehnologija
Mikrobiologija
Analiza i kontrola kvaliteta namirnica
Higijena i kontrola
Praktična nastava

Tehnološki proces,proizvodnja mutnog soka od jabuke,mrkve i cikle

Mutni ili opalescentni sok se odlikuje opalescirajućim izgledom usljed prisustva stabilno koloidno rastvorenih sastojaka. Može se reći da je mutni sok polidisperzna suspenzija gdje je disperzno sredstvo ćelijski sok,a disperzna faza djelići tkiva i makromolekularni sastojci. Ovi sastojci daju punoću soku čineći ga mutnim. Prva faza dobijanja soka je ista kao i kod dobijanja bistrog soka, za ovakvu proizvodnju karakteristično je da se ne koristi bistrenje i filtriranje. Za proizvodnju mutnog soka postoje vrste voća iz sorti koje su posebno pogodne za proizvodnju ovakve vrste soka. Tehnologija se sastoji iz operacija: pranje,inspekcija,drobljenje,cijeđenje,centifugiranje,dearacija, pasterizacija i punjenje.
PRANJE

Cilj ove faze je da se uklone sve nečistoće sa ploda, odnosno da se poveća fizička,hemijska i mikrobiološka čistoća. Voće se pere u 2 faze: grubo i fino pranje. U gruboj fazi voće se pere u prijemnim bazenima pri čemu se otklanjaju fizičke i hemijske kontaminacije sa površine ploda,jer se supstance koje kontaminiraju voće rastvaraju u vodi. Fino pranje podrazmjeva ispiranje voća pomoću tuševa kako bi se otklonile materije koje su ostale poslije pranja.

INSPEKCIJA

Ova faza slijedi nakon pranja plodova,pri kojoj se cijeli truli plodovi ili dijelovi ploda koji nisu pogodni za dalju obradu.To mogu biti dijelovi stabljike,lišće ili pljesnivo kvareno voće.Inspekcija se obavlja ručno i u ovom dijelu posla moramo biti strogo pažljivi,pa se za ovaj posao moraju obezbjediti neophodni uslovi rada kao npr.(dobro osvjetljenje i pravilno postavljeni kontejneri za otpad). Površina za rad treba da bude izradjena od takvog materijala koji omogućuje okretanje ploda,da bi radnici mogli da posmatraju čitavu površinu voća.Ovaj zahtjev ispunjavaju roler i trakasti transporter.U cilju postizanja veće efikasnosti mora se podesiti optimalna brzina pokretne trake i broj plodova na njoj.Inspekcija se obavlja prije i poslije pranja ploda.

DROBLJENJE

Drobljenje se vrši pomoću mlina čekićara.Pločice na mlinu udarom sitne plodove pretvarajući ih u kašastu masu,čime se obezbjeđuje veći prinos soka.Otvori na situ su najčešće 10 do 18 mm,a rastojanje od vrha pokretnih pločica mlina do sita iznosi od 3 do 5mm. Da bi se sačuvala boja i miris moze da se doda određena količina asorbinske kiseline.
CIJEĐENJE

Usitnjena kašasta masa se prebacuje u presu.Pritisak treba da bude dovoljno visok da bi se postigao što veći randman,a pri tome da se ne lome sjemenke, čiji sastav ako prođe u sok može da promjeni ukus i miris.Cijeđenje na Vusher presi traje oko 20 min.
CENTRIFUGIRANJE

Centrifugiranjem iz soka se izdvajaju najgrublje nestabilne čestice, a pri tome sok i dalje ima mutan izgled.Centrifugiranje se obavlja na 6.000 obrtaja u minuti.

DEAERACIJA

Centrifugirani sok se dezearira kako bi se spriječili oksidacioni procesi.Sprečavanjem oksidacionih reakcija se očuva se ne samo svijetla boja soka nego i stvaranje taloga.Usljed ovog procesa sok gubi neke sastojke ili dobija tamnu boju.Deaerator se sastoji od jedne komore pod vakumom u kojoj se sok raspšuje.Sok se deaeriše na temperaturi od 40 do 50°C,pod vakumom u trajanju od 2 do 3 minuta. Uspješna deaeracija zavisi od temperature, pritiska pri ulazu i izlazu soka,visine vakuma, zapremine komore,vremena deaerisanja.

PASTERIZACIJA I PUNJENJE

Konzervisanje soka obavlja se toplotom.Za ovu svrhu koriste se protični pločasti ili cjevasti pasterizatori,koji omogućavaju kratkotrajno zagrijavanje kosa za kratko vrijeme.Temperatua najčešće iznosi 95°C,ali može biti i iznad 100°C,a vrijeme 20 do 50 s,pri čemu ukupno vrijeme zagrijavanja iznosi nekoliko minuta. Pasterizovani sok se obično topao puni u ambalažu.Temperatura soka u momentu punjenja ne bi smjela biti ispod 80°C osim ako su obezbjeđeni aseptični uslovi u kom slučaju se sok hladi do temperature od 30°C. Pasterizacija se može obaviti i poslije punjenja soka u boce.U tom slučaju vrijeme pasterizacije iznosi za boce od 0,25 litara,15 do 25 minuta na temperaturi oko 90°C.
AMBALAŽA

Kao ambalaža za voćne sokove koriste se i staklenke različitih oblika i veličine.Boce od mrkog i obojenog stakla su se pokazale bolje za čuvanje boje.Boce se prije punjenja peru u uređaju za kontinualno pranje boca,toplom vodim, rastvorom NaOH ili detrdžentom.Nakon pranja obavezno je ispiranje boca i vizuelna kontrola.Sok se puni u oprane još tople boce,kako bi se smanjila temperaturna razlika i izbjeglo pucanje boca. U toku skladištenja mogu se javiti neželjene promjene soka kao što su smanjivanje sadržaja vitamina,promjena boje i ukusa.Temperatura skladištenja je glavni faktor koji utiče na ove promjene.Što je temperatura skladištenja viša negativne promjene su izražajnije. Zatvaranje se vrši krunskim zatvaračima ili zatvaračima na šraf.Oni se prethodno sterilišu ili se napunjena boca okreće za 180°,kako bi se sterilizacija obavila vrelim sokom.Ako se pasterizacija obavlja poslije punjenja u tunelskom pasterizatoru to nije potrebno.
MARKETING PLAN

Opis proizvoda: prirodni proizvod, bez dodataka ( aditiva, konzervansa, šećera ), narandžasto-crvenkaste boje, 1L-sko pakovanje. Prijatnog i osvježavajućeg ukusa i mirisa.
TRŽIŠTE

Mutni sok od mrkve,cikle i jabuke plasiramo samo na lokalno tržište.

PLASMAN/DISTRIBUCIJA

Sok planiramo prodavati direktno građanima. U pripremi je posebna prostorija za maloprodaju soka.

PLAN OBIMA PRODAJE/PRUŽANJA USLUGA

Mjesečno: 1000 L
Godišnje: 3000 L

PROMOTIVNE MJERE KOJE ĆE SE KORISTITI

televizija, novine, časopisi
besplatni uzorci
učešće na trgovačkim sajmovima i izložbama


ORGANIZACIONI OBLIK FIRME

Školska zadruga.